PRIVACYBELEID BESV

Voor het beantwoorden van uw vragen en voor een goede en accurate dienstverlening hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Hiervoor is het nodig dat wij uw gegevens verwerken. Om u duidelijk en transparant te informeren over dit proces, is deze privacyverklaring opgesteld. BESV draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die wij ontvangen vertrouwelijk worden behandeld en dat de gegevensverwerking plaatsvindt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. Deze privacyverklaring geeft antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BESV .

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon vertellen of die met een persoon in verband kunnen worden gebracht. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle gegevens aan de hand waarvan BESV u kan identificeren.

BESV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of gegevens die door betrokkenen op eigen initiatief worden verstrekt. Het gaat daarbij onder meer om contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om producten en diensten te kunnen leveren, persoonsgegevens die u heeft ingevuld op contact- of webformulieren, gegevens die u verstrekt tijdens gesprekken, persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare websites of persoonsgegevens die kunnen worden opgevraagd uit openbare registers, zoals het Kadaster of het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

BESV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten of diensten van BESV of omdat u deze zelf aan BESV verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie de BESV persoonsgegevens verwerkt.

BESV verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een indirecte of directe zakelijke relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Hieronder vallen de volgende personen:

 • (Potentiële) klanten
 • Aanvragers
 • Mensen die belangstelling tonen voor de producten of diensten.
 • Personen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waarmee de BESV een samenwerkingsverband heeft.
 • Website bezoekers
 • Alle andere personen die contact opnemen met de BESV.

DOEL

BESV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een klantrelatie met u aan te kunnen gaan heeft BESV persoonsgegevens van u nodig als u klant wilt worden of als u producten of diensten van BESV wilt afnemen.
 • Voor de uitvoering van (koop)overeenkomsten: De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van BESV overeenkomsten. Dit is noodzakelijk om contact met u op te kunnen nemen en om producten of diensten te kunnen leveren en factureren.
 • Om u van informatie te kunnen voorzien: BESV verzamelt persoonsgegevens om informatie aan u te kunnen verstrekken. Dit kan informatie zijn met betrekking tot uw bestelling of contactverzoek.
 • Marketing: Om relevante marketingberichten te kunnen aanbieden, zoals e-mail nieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen van aanvullende producten. Als u de gevraagde informatie niet invult bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de e-mail te klikken. Zonder uw gegevens kunnen wij u geen (gepersonaliseerde) aanbiedingen doen.
 • Sociale media: BESV maakt gebruik van verschillende sociale mediakanalen, te weten Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Indien u gebruik maakt van de functies op de website met betrekking tot social media, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via de betreffende social media kanalen.

REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

BESV verwerkt persoonsgegevens is gebaseerd op een of meer van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: BESV kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u toestemming hebt gegeven voor deze verwerking. U heeft het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.
 • Op basis van een (te sluiten) overeenkomst: Indien u of uw onderneming een overeenkomst heeft gesloten met BESV of een overeenkomst wenst te sluiten tot het leveren van producten en diensten, verwerkt BESV de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.
 • Wettelijke verplichtingen: Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van verschillende wettelijke bepalingen moeten persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard.
 • Gerechtvaardigd belang: BESV verwerkt uw persoonsgegevens indien zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft en de verwerking geen onevenredige inbreuk maakt op uw persoonlijke levenssfeer.
 • Ter bescherming van de veiligheid van de betrokkenen kan BESV uw persoonsgegevens verwerken om uw veiligheid te beschermen.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

BESV zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening in het kader van de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij kunt u denken aan het aangaan van een overeenkomst of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van BESV , zoals bezorgdiensten en leveranciers. Daarnaast kan BESV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een organisatie met openbaar gezag, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde die namens en in opdracht van de BESV persoonsgegevens verwerkt, zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten waardoor ook die derde verplicht zal zijn om de GDPR na te leven. Door de BESV ingeschakelde derden die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn verantwoordelijk voor hun eigen verwerking van uw persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

BESV hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en draagt hier zorg voor. Indien BESV gebruik maakt van de diensten van derden, zal BESV afspraken over passende beveiligingsmaatregelen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

BEWAARTERMIJN

BESV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden, op grond van de vereiste wet- en regelgeving op het gebied van gegevensverwerking. De maximale bewaartermijn is twee jaar. Met betrekking tot functionele cookies wordt continue toestemming gebruikt. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en dat u de website gemakkelijk kunt gebruiken. Functionele cookies slaan geen persoonsgegevens op en bevatten geen gegevens die kunnen worden gebruikt om u te volgen. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig van u als bezoeker van de website.

PRIVACYRECHTEN

Op grond van de nieuwe privacywetgeving hebt u bepaalde rechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Inzage: U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens BESV verwerkt en om deze gegevens in te zien.
 • Correctie of aanvulling: U heeft het recht een verzoek in te dienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
 • Wissen van gegevens: U heeft het recht BESV te verzoeken de over u verwerkte persoonsgegevens te wissen. BESV zal deze persoonsgegevens in de volgende gevallen wissen:
  • indien zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden verkregen.
  • Indien u uw toestemming voor de verwerking van de gegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor gegevensverwerking is;
  • Indien u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking en er geen dwingende redenen zijn voor verdere verwerking;
  • Indien de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Indien de gegevens op grond van een wettelijke bepaling moeten worden gewist.
 • Beperking van de verwerking: U heeft het recht BESV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u van mening bent dat het niet noodzakelijk is dat BESV bepaalde gegevens van u verwerkt.
 • Overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om een overzicht te krijgen van de gegevens die BESV van u verwerkt en om deze gegevens aan een andere partij over te dragen.
 • Bezwaar: U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling, verwijdering beperking, overdraagbaarheid van gegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u aan ons richten via het contactformulier op de website. Na ontvangst van uw verzoek krijgt u binnen vier weken bericht van ons. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij niet of niet volledig kunnen, bijvoorbeeld met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.

UPDATES

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Het meest actuele privacybeleid kunt u vinden op onze website. Wij adviseren u dit privacybeleid regelmatig door te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U vindt hier altijd de meest recente datum van wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op (1 februari 2022).

CONTACT

Darfon Europe B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat Darfon Europe B.V. verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens door BESV. BESV is een handelsmerk en handelsnaam van Darfon Europe B.V. BesV (Kamer van Koophandel nummer: 61951064) is gevestigd aan de Habraken 2145 A te (5507 TE) Veldhoven.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 040-3031600 of stuur ons een e-mail via het contactformulier op de website.